Information

Samarbejdsaftale mellem Vennekredsen, andre frivillige og Plejecenter Lindevang
September 2013

På Lindevang er der tradition for at vennekredsen og Lindevangs personale har et godt samarbejde, der bygger på den gode dialog, gensidig respekt, tillid og ligeværd.

Lindevangs venner har følgende formål og vedtægter:

 • At medvirke til at arrangere aktiviteter på Lindevang for beboere fra såvel plejecentret som lokalområdet.
 • At samarbejde med personale og beboere for på den måde at være medvirkende til, at centret fungerer som et hjem med selvstændige mennesker med egne ønsker, interesser og sociale behov og derved skabe trivsel for alle parter.

Lindevangs venner er en selvstændig forening, der ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges af vennekredsens medlemmer.
Alle kan være medlemmer af Lindevangs venner. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.

Opgavefordeling, vennekreds og plejecenter imellem:

Vennekredsens arbejde udføres dels i samarbejde med plejecentret og dels gennem egne initiativer. Der vil hovedsagligt være tale om løsning af opgaver, som plejecentret ikke har ressourcer til at udføre, eller i begrænset omfang udfører. Den frivillige indsats er således et supplement og skal ikke erstatte den professionelle indsats.
Det er vigtigt, at personalet bakker op om de frivilliges tilstedeværelse og indsats. Det er derfor vigtigt, at plejecentret og vennekredsen i fællesskab aftaler, hvilke opgaver de frivillige påtager sig at løse. Samarbejdet omkring de fælles opgaver skal bygge på gensidig respekt mellem vennekreds og personale.
Den frivillige skal vise ansvarlighed i sit frivillige arbejde, og leve op til de indgåede aftaler. Den frivillige har ret til at sige fra overfor opgaver denne ikke ønsker at deltage i.
Plejecentret har den faglige og ledelsesmæssige ret til at frasige sig den frivilliges hjælp, hvis denne ikke lever op til samarbejdsaftalerne, eller hvis den frivilliges indsats er til gene for beboerens velfærd.

Skulle medlemmer af vennekredsen høre kritik fra beboeres eller de pårørendes side, er det aftalt at det drøftes med ledelsen løbende. Det forventes også, at medlemmer af vennekredsen drøfter/ orienterer om eventuelle indslag i pressen med den fungerende leder, inden det eventuelt sættes i gang.

Forskellige former for frivilligt arbejde:

Løbende arrangementer:

 • Samvær, løsning af praktiske opgaver så som ledsagelse til læge/ sygehus eller på indkøbs og gåture.
 • Aktiviteter for mindre grupper i og udenfor plejecentret, med flere beboere og hjælpere. Her er det at fremme fællesskabet og den sociale kontakt mellem beboerne en vigtig del af opgaven.
 • Arrangementer hvor alle beboere evt. også pårørende kan deltage (underholdning, højtidsfester, udflugter ol.)

Faste tilbud om arrangementer:

 • Søndagshygge
 • Højtids- og årstidsfester
 • Busture
 • Bankospil
 • Sangaften
 • Kioskvogn

De frivilliges kvalifikationer:

 • Der stilles ikke krav om særlige kvalifikationer, men det er væsentligt, at den frivillige formår at tilpasse sin adfærd til beboerens behov.
 • Det er vigtigt, at den frivillige indgår i et positivt samarbejde med beboere, pårørende og personale.
 • Det er vigtigt, at den frivillige kan rumme de ældres adfærd, og vise re-spekt.
 • Det er vigtigt at den frivillige er stabil omkring de opgaver man påtager sig at løse.
 • De frivillige kan efter behov og ønske deltage i kurser arrangeret af plejecenter, vennekreds eller andre.
 • De frivilliges omkostninger dækkes, afhængigt af hvem der står for arrangementet, af vennekreds eller plejecenter.
 • Den frivillige skal overholde regler om tavshedspligt.

 

Samarbejde: Løbende tilrettelæggelse af samarbejdet, sker ved at fungerende leder deltager i vennekredsens møder, minimum 4 gange årligt.

Tavshedspligt:
Som frivillig skal man være opmærksom på, at man har tavshedspligt i forhold til de oplevelser og oplysninger man får i det frivillige arbejde på plejecentret. Tavshedspligt vil sige, at man ikke videregiver fortrolige oplysninger om den enkelte beboer til andre. Der må ikke fortælles om personlige forhold, sygdom, vises fotos ol., medmindre beboeren selv giver accept heraf. Der må heller ikke afsløres personlige forhold fra beboer til beboer.
Tavshedspligt gælder stadig, selv om man stopper som frivillig.

Procedure ved frivilliges ledsagelse til sygehus, speciallæge mv.

Personale sørger for:

 • At der er bestilt transport.
 • At sygesikringsbevis er klar
 • At indkaldelsesbrev er klar
 • Forud for turen at informere frivillige om afgang, tid og sted for undersøgelsen.
 • At medicinliste er ajour og klar
 • Evt. skriftlig beboer status til sygehus/læge mv.
 • At frivillig har telefonnummer til plejecenteret/enheden.
 • At beboeren har sine personlige hjælpemidler med (ble- høreapparat, rollator m.v.)
 • At der er bestilt madpakke til beboer og ledsager hvis besøget forventes at vare udover 3 timer.

Ledsageren:

 • Sørger for at få skriftlig tilbagemelding om tiltag fra sygehus, speciallæge mm.
 • Sørger for tryghed og omsorg overfor beboeren. Det kan komme på tale at vise beboeren til toilettet, men den frivillige yder ikke plejehandlinger.
 • Hjælper med at få beboerens ting med retur fra undersøgelsen.

Transport:

Hvis beboeren indlægges, garanteres for hjemtransport af ledsager. Det kan ske ved at denne tager bus eller i særlige tilfælde taxi. Plejecentret dækker i disse tilfælde udgiften. Regningen sendes til plejecentret, eller refunderes af plejecentret.

Fødevare sikkerhed:

Vennekredsen må gerne medbringe bagte kager, så som skæreka-ger, kringler, boller og småkager. Ligeledes kan der bages / laves lagkager hvis det foregår i vores leve- bo køkkener. Det forventes at den gældende fødevare hygiejne respekteres af hensyn til beboerne.